Забавное: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14275713?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.. | VK